Ett drag för musiken

Reklam, även digital, är en talangbransch. Som man kryddar med utbildning, svett och inspiration. En annan talangbransch är musik som även den är allorstädes närvarande i våra liv. Det är ett yrke för många som ger glädje till alla. Just därför samt att både jag och vår grundare Daniel Åberg har hjärtat kvar i vår ursprungsbygd Orsa, har vi valt att låta Dalarna Digital bidra med våra kunskaper för Orsa Musikfonds utveckling. För den är viktig.

Fonden, som delar ut stipendier till små som stora musiktalanger med anknytning till Orsa heter egentligen Orsa Musikskolas Premie- och Stipendiefond till Hanser Lina och Erik Göranssons minne. Fonden förvaltas av musikskolans vänner i Orsa och delar ut stipendier, kallat Piccolo Premie, till elever i grundskolans årskurs 6 och 9 som på olika sätt har utmärkt sig inom musikskolans verksamhet – men även utanför.

Fonden delar även ut Stora Stipendiet, som är ekonomisk hjälp till utbildning eller förkovran i musik/sångyrke samt Pelles Pris ( till minne av Pelle Jakobsson) till traditionsbevarande utövare av främst fäbodmusiken i Orsa. Dessa priser utdelas när värdig mottagare kan identifieras av styrelsen för fonden.

Hanser Lina och Erik Göransson bidrog under sina liv att på olika sätt stimulera musiklivet och musikintresset i Orsa. Hanser Lina var under sitt liv en erkänd sopran (läs mer om henne här) och man kan med fog hävda att Erik Göransson lade grunden till den breda undervisning som utvecklades till Orsa kommunala musikskola.

I samband med Hanser Linas och Eriks död gjordes insamlingar som förvaltats av Musikskolan. Dessa kan sägas utgöra grunden och anledningen till den nuvarande premie- och stipendiefonden och dessa stadgar.

För mig var de dock min farmor och farfar. Och som sådana oerhört betydelsefulla och älskade.

Marcus Hanser
VD